Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Створення ТОВ: правові аспекти
Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) – мабуть, найпоширеніша організаційно-правова форма підприємств. Здебільшого це пояснюється зручностями державної реєстрації та чіткістю правової регламентації. У цій статті "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН" розповість про процедуру створення ТОВ.

Правова регламентація: загальні моменти

Порядок створення ТОВ регламентується Законом № 1576, ГКУ і ЦКУ.

ТОВ вважається засноване одним або декількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом (ч. 1 ст. 140 ЦКУ, ст. 50 Закону № 1576).

Особливість ТОВ полягає в тому, що його учасники не відповідають за зобов'язаннями ТОВ і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю ТОВ у межах вартості своїх вкладів (ч. 2 ст. 140 ЦКУ, ст. 50 Закону № 1576). Тобто, на відміну від товариства з додатковою відповідальністю, засновники ТОВ не відповідають своїм особистим майном за борги ТОВ.

Засновниками ТОВ можуть бути фізичні особи та юридичні особи (ч. 1 ст. 114 ЦКУ, ст. 3 Закону № 1576). При цьому кількість засновників може становити від 1 до 100 осіб (ст. 50 Закону № 1576).

Те, що засновником ТОВ може бути одна особа, підтверджували й офіційні органи (п. 6 листа Держкомпідприємництва від 20.02.2004 р. № 1022, лист Держкомпідприємництва від 11.05.2007 р. № 3360). Однак ТОВ не може мати в якості єдиного учасника інше господарське товариство, учасником якого є одна особа. Особа може бути учасником лише одного ТОВ, яке має одного учасника (ч. 2 ст. 141 ЦКУ).

Якщо кількість засновників перевищує 100 осіб, ТОВ зобов'язано перереєструватися в АТ протягом одного року, а якщо ні, то воно підлягає ліквідації в судовому порядку (ч. 1 ст. 141 ЦКУ).

У ТОВ обов'язково має бути створено статутний капітал (ч. 1 ст. 144 ЦКУ). Якщо статут не буде містити відомості про статутний капітал, держреєстратор поверне подані на держреєстрацію документи заявнику (див. лист Держкомпідприємництва від 12.03.2008 р. № 2004).

Статутний капітал ТОВ складається із внесків його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких внесків.

Законодавчих вимог до мінімального розміру статутного капіталу ТОВ немає, що підкреслюють також офіційні органи (див. лист Міністерства юстиції України від 27.09.2013 р. № 903-0-3-13/8.1). Тому статутний капітал ТОВ може становити й 1 грн., однак потрібно врахувати, що внески повинні бути здійснені всіма засновниками.

Вищим органом управління ТОВ є загальні збори учасників (ст. 58 Закону № 1576, ч. 1 ст. 145 ЦКУ). У ТОВ, що створюється одним засновником, призначається вищий орган товариства – загальні збори, при цьому всі рішення одного засновника даного товариства приймаються одноосібно в порядку, передбаченому статутом (лист Держкомпідприємництва від 11.05.2007 р. № 3360).

Виконавчий орган може бути колегіальним (дирекція) або одноособовим (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності ТОВ, за винятком тих, що входять до виключної компетенції загальних зборів учасників. Перелік таких питань зазначено у ст. 59 Закону № 1576, ч. 4 ст. 145 ЦКУ, а також визначається у статуті ТОВ. Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників та організує виконання їх рішень (ст. 62 Закону № 1576, ч. 2 ст. 145 ЦКУ).

У ТОВ може бути створено також контрольний орган – ревізійну комісію (див. лист Держкомпідприємництва від 24.09.2009 р. № 11517).

Рішення про створення ТОВ: документи

Рішення засновників про створення ТОВ повинно бути зафіксовано документально.

Таким документом може бути:

1) договір про створення ТОВ, що встановлює порядок створення ТОВ, умови здійснення спільної діяльності щодо створення ТОВ, розмір статутного капіталу, частку у статутному капіталі кожного з учасників, строки та порядок внесення вкладів та інші умови (ст. 142 ЦКУ). Він оформлюється у ситуації, коли ТОВ засновується декількома особами за необхідності визначення взаємовідносин між ними щодо створення товариства. Згідно з ч. 2 ст. 142 ЦКУ цей договір не є установчим документом і не надається при держреєстрації ТОВ;

2) рішення про створення ТОВ є обов'язковим у ситуації, коли ТОВ діє на підставі модельного статуту (ч. 10 ст. 82 ГКУ, ст. 4 Закону № 1576).

Прийняті засновниками рішення також фіксуються у протоколі установчих зборів учасників, який складається у довільній формі та підписується засновниками ТОВ.

Найменування ТОВ повинно містити найменування товариства, а також слова "товариство з обмеженою відповідальністю" (ч. 3 ст. 140 ЦКУ). Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу затверджено наказом Мін'юсту від 05.03.2012 р. № 368/5. Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (ч. 5 ст. 90 ЦКУ).

У статуті ТОВ слід вказати місцезнаходження юридичної особи, на що звертають увагу офіційні органи (листи Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 05.08.2014 р. № 6313, Міністерства юстиції України від 06.08.2014 р. № 404-0-2-14/8.1).

Статут ТОВ

Установчим документом ТОВ є статут (ч. 1 ст. 143 ЦКУ, ст. 4 Закону № 1576). Після прийняття рішення про створення ТОВ засновники повинні визначити, на підставі якого статуту (звичайного чи модельного) буде функціонувати ТОВ.

Модельний статут ТОВ затверджено постановою КМУ від 16.11.2011 р. № 1182.

До переваг Модельного статуту відносять економію на витратах, пов'язаних з розробкою індивідуального статуту. Однак ця економія досить умовна, тому що при використанні Модельного статуту всі індивідуальні питання визначаються в інших документах, зокрема в таких:

• рішенні про утворення ТОВ (п. 3 Модельного статуту);

• положенні про загальні збори, виконавчий орган, ревізійну комісію та інших внутрішніх документах ТОВ (пп. 4 п. 33 Модельного статуту).

Основним недоліком використання Модельного статуту є тверда регламентація, що може бути незручно.

Це стосується, наприклад, процедури виплати дивідендів. Так, у п. 30 Модельного статуту встановлено, що: "Виплата частки прибутку учасникам Товариства проводиться один раз на рік за підсумками календарного року протягом I кварталу року, який настає за звітним". Тобто відповідно до Модельного статуту ТОВ зобов'язано виплатити частину прибутку у вигляді дивідендів за підсумками року.

У той же час в індивідуальному статуті можна встановити іншу періодичність виплати дивідендів, зокрема, щокварталу (якщо це входить до інтересів засновників). І, навпаки, можна визначити можливість за певних умов прийняти рішення щодо направлення всього прибутку до резервного фонду, а не на виплату дивідендів.

Крім того, у модельному статуті не реалізована можливість встановлення особливих положень, які передбачені в законодавстві.

Якщо було прийнято рішення про розробку індивідуального статуту, то в ньому в обов'язковому порядку мають бути зазначені наступні відомості (ч. 1 ст. 143 ЦКУ, ст. 51 Закону № 1576):

• вид товариства (ТОВ), предмет і цілі його діяльності;

• найменування та місцезнаходження;

• склад засновників та учасників;

• розмір і порядок створення статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника;

• порядок вступу в ТОВ і виходу з нього;

• склад і компетенція органів управління та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких необхідна кваліфікована більшість голосів;

• порядок розподілу прибутків і збитків;

• розмір і порядок формування резервного фонду (у законодавстві обов'язкове створення резервного фонду передбачено лише для АТ);

• порядок передачі (переходу) часток у статутному капіталі ТОВ;

• порядок внесення змін до установчих документів і порядок ліквідації та реорганізації ТОВ;

• інші умови, що не суперечать законодавству України.

У законодавстві немає обов'язкової вимоги про нотаріальне засвідчення статуту. До того ж статут може бути поданий на реєстрацію в електронній формі (ч. 1 ст. 24 Закону № 755).

Процедура держреєстрації ТОВ

ТОВ набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації (ст. 6 Закону № 1576, ч. 3 ст. 83 ГКУ). Порядок надання документів на держреєстрацію регламентується Законом № 755.

Держреєстрація ТОВ проводиться держреєстратором за місцезнаходженням ТОВ (ч. 1 ст. 5 Закону № 755).

Для проведення держреєстрації ТОВ засновник або уповноважена особа повинні або особисто подати держреєстратору, або надіслати поштовим відправленням з описом вкладення такі документи, або електронним документом (ч. 1 ст. 24 Закону № 755):

• заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи (форма 1, затверджена наказом Мін'юсту України від 14.10.2011 р. № 3178/5);

• примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення ТОВ (обов'язково подається при використанні модельного статуту);

• два примірники статуту. Статут викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (ч. 5 ст. 8 Закону № 755). У разі надання документів в електронному вигляді подається один примірник;

• інформацію про структуру власності засновників – юридичних осіб, що дає можливість встановити фізичних осіб – власників істотної участі цих юридичних осіб;

• інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа.

Державна реєстрація юридичної особи здійснюється в день надходження передбачених Законом № 755 документів для проведення державної реєстрації юридичної особи (ч. 5 ст. 25 Закону № 755).

На даний момент підприємство не несе обов'язків щодо самостійного взяття на облік в органах статистики, податкових органах, пенсійному фонді – це все робить держреєстратор (ч. 6 ст. 25 Закону № 755).

При проведенні держреєстрації ТОВ може одразу ж зареєструватися платником ПДВ (ч. 1 ст. 24 Закону № 755, п. 183.7 ПКУ), для чого подається реєстраційна заява про добровільну реєстрацію платником ПДВ за формою № 1-ПДВ (додаток 1 до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом МФУ від 14.11.2014 р. № 1130).

Крім того, ТОВ може відразу ж обрати спрощену систему оподаткування, про що слід подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 20.12.2011 № 1675. Однак внаслідок нестиковки нормативних актів ТОВ може під час реєстрації вибрати тільки варіант зі сплатою єдиного податку за ставкою 4 % (без ПДВ), а зареєструватися платником ПДВ і перейти на сплату єдиного податку за ставкою 2 % з ПДВ ТОВ зможе лише з наступного кварталу.

Про створення підприємств з іншою організаційно-правовою формою читайте в матеріалах "БУХГАЛТЕР & ЗАКОН":

"Створення приватного підприємства: правові аспекти" (№28 за 2015 р.);

"Створення підприємства: облікові аспекти" (№28 за 2015 р.);

"Створення акціонерного товариства: правові аспекти" (№28 за 2015 р.).

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua