Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Одержання дивідендів юридичною особою: облік у інвестора
Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Порядок відображення операції одержання дивідендів інвестором залежить, насамперед, від статусу емітента. Має значення також те, чи коригує інвестор об'єкт оподаткування податком на прибуток на суму різниць. Про це й піде мова в статті.

Податок на прибуток

Облік у інвестора стосовно операцій одержання дивідендів залежить від того, чи проводить він коригування фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до НП(С)БО або МСФЗ, на різниці, що виникають відповідно до положень розділу III ПКУ (пп. 134.1.1 ПКУ).

Платники, які не проводять коригування фінансового результату, відображають операції одержання дивідендів виключно за бухгалтерськими правилами.

Суб'єкти господарювання, які коригують фінансовий результат на різниці, передбачені розділом III ПКУ, за операціями, здійсненими до 01.01.2017 р., зменшують фінрезультат на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на їх користь від інших платників, які сплачують авансові внески з податку на прибуток при виплаті дивідендів (пп. 140.4.1 ПКУ).

На необхідність проведення цього коригування звертають увагу й офіційні органи (листи ДФСУ від 01.06.2016 р. № 1350/2/99-99-15-02-02-10, від 04.08.2016 р. № 26581/7/99-99-15-02-02-17, Мінфіну від 25.07.2016 р. № 31-11130-09-10/21370, роз'яснення з розділу 102.09 модуля БАЗА ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ).

А в листі Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики від 10.05.2016 р. № 04-27/10-465 було зазначено, що за наявності відповідних умов інвестор проводить зменшуючі коригування незалежно від того, сплатив емітент корпоративних прав до бюджету суму "дивідендних" авансових внесків чи ні.

З 01.01.2017 р. формулювання пп. 140.4.1 змінилося і виглядає так:

на суму нарахованих доходів у вигляді дивідендів, що підлягають виплаті на його користь від інших платників цього податку (крім інститутів спільного інвестування та платників, прибуток яких звільняється від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування) та платників єдиного податку.

Під змінене формулювання потрапляють усі платники податку на прибуток незалежно від того, чи сплачували вони "дивідендний" аванс. Зокрема, за новими правилами зменшення можуть поширюватися і на дивіденди, отримані від материнської компанії. Водночас до 01.01.2017 р. дивіденди, отримані від материнської компанії (якщо вона не сплачувала "дивідендний" аванс), не потрапляли під зменшуючі коригувальні норми (див. про це лист ДФСУ від 20.04.2016 р. № 1036/2/99-99-19-02-02-10).

Не потрапляють під зменшуючі коригування фінрезультату операції одержання дивідендів від нерезидентів (лист ДФСУ від 01.06.2016 р. № 1350/2/99-99-15-02-02-10).

На сьогодні не зовсім зрозуміло, чи потраплять під зменшуючі коригування дивіденди, що виплачуються платниками податку на прибуток, які застосовують нульову ставку податку на прибуток згідно з п. 44 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. З одного боку, прибуток таких суб'єктів фактично звільняється від оподаткування за рахунок застосування нульової ставки, з іншого боку, вони сплачують авансові внески за основною ставкою при виплаті дивідендів. Сподіваємося на те, що цей момент роз'яснять офіційні органи.

Єдиний податок

Дивіденди, отримані юридичною особою – платником єдиного податку, не включаються до його оподатковуваного доходу на підставі пп. 10 п. 292.11 ПКУ, що підтверджують і податківці (див., приміром, лист Головного управління ДФС у м. Києві від 08.04.2016 р. № 8481/10/26-15-12-04-18).

Бухгалтерський облік

Згідно з п. 7 П(С)БО 15 та п. 7 П(С)БО 12 до складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

Дохід, який виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнається у вигляді дивідендів, якщо:

– імовірне надходження економічних вигод, пов'язаних з такою операцією;

– дохід може бути достовірно оцінений.

При цьому дивіденди визнаються в періоді прийняття рішення про їхню виплату (п. 20 П(С)БО 15).

Відповідно, нарахування таких дивідендів інвестор показує проведеннями: Дт 373 Кт 731, одержання дивідендів – Дт 30, 31 Кт 373.

Облік дивідендів, одержаних від нерезидента. Операції одержання доходів від нерезидентів в іноземній валюті регламентуються також нормами П(С)БО 21. Якщо дохід у вигляді дивідендів було нараховано, але не одержано, така стаття має монетарний характер.

Монетарні статті – статті балансу про грошові кошти, а також про такі активи й зобов'язання, які будуть отримані або сплачені у фіксованій (або визначеній) сумі грошей або їх еквівалентів (п. 4 П(С)БО 21).

За такими статтями нараховують курсові різниці (п. п. 7, 8 П(С)БО 21):

– на дату балансу;

– на дату здійснення господарської операції.

Згідно з п. 8 П(С)БО 21 курсові різниці від перерахунку монетарних статей про фінансову діяльність відображають у складі інших доходів (витрат). Тобто курсові різниці, нараховані на заборгованість емітента-нерезидента, показують у такому порядку:

– позитивні різниці – на субрахунку 744 "Дохід від неопераційної курсової різниці";

– від'ємні різниці – на субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць".

Виняток становлять операції, зазначені в п. 9 П(С)БО 21. Зокрема, курсові різниці, які виникають щодо дебіторської заборгованості або зобов'язань за розрахунками з господарською одиницею за межами України, погашення яких не планується й не є ймовірним у найближчій перспективі, відображають у складі іншого додаткового капіталу та в іншому сукупному доході. Тобто облік таких різниць ведуть на субрахунку 425 "Інший додатковий капітал".

Умова:

ТОВ – резидент України володіє часткою в капіталі нерезидента (який не є асоційованим чи дочірнім підприємством). За підсумками 2016 р. ТОВ були нараховані дивіденди від нерезидента в розмірі 10000 $. Рішення про нарахування дивідендів було прийнято 31.01.2017 р., дивіденди надійшли на розподільчий рахунок банку 23.02.2017 р., 65 % валюти, що надійшла, було продано на Міжбанківському валютному ринку України 24.02.2017 р. за курсом 29,7 грн за 1 $.

Умовно курс НБУ на 31.01.2017 р. склав 29 грн за 1 $, на 23.02.2017 р. – 29,5 грн за 1 $, на 24.02.2017 р. – 29,6 грн за 1 $.

Рішення:

Облік зазначених операцій представлено в таблиці.

Таблиця

Дата операції

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума,
дол./грн

31.01.2017

Нараховано дивіденди, що належать до одержання від нерезидента

373

731

10000 $

290000,00

23.02.2017

Надійшли дивіденди на розподільчий рахунок банку

316

373

10000 $

295000,00

23.02.2017

Відображено доходи від курсових різниць: (29,5 грн - 29,0 грн) х 10000 $

373

744

5000,00

24.02.2017

З розподільчого рахунка списано 65 % валюти для обов'язкового продажу

334

316

6500 $

192400,00

24.02.2017

Відображено доходи від продажу валюти: (29,7 грн - 29,6 грн) х 6500 $

334

711

650,00

24.02.2017

Надійшли на поточний рахунок у гривнях дивіденди в розмірі 65 % (за вирахуванням комісійної винагороди банку)

311

334

192085,00

24.02.2017

Відображено суму комісійної винагороди банку

92

334

965,00

24.02.2017

Надійшли на поточний рахунок дивіденди в іноземній валюті в розмірі 35 %

312

316

3500 $

103600,00

24.02.2016

Відображено доходи від курсових різниць: (29,6 грн - 25,5 грн) х 10000 $

316

714

1000,00

Облік дивідендів за методом участі в капіталі. Норми П(С)БО 15 не поширюються на доходи, пов'язані з дивідендами, які належать до тих фінансових інвестицій, які обліковуються методом участі в капіталі (п. 3 П(С)БО 15).

Метод участі в капіталі – метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування (п. 3 П(С)БО 12).

За нормами п. 11 П(С)БО 12 за методом участі в капіталі обліковують фінансові інвестиції в асоційовані й дочірні підприємства, а також у спільну діяльність зі створенням юридичної особи (спільного підприємства).

Асоційоване підприємство – підприємство, на яке інвестор має суттєвий вплив і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора (п. 4 П(С)БО 23).

Суттєвий вплив – повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансової, господарської та комерційної політики об'єкта інвестування без здійснення контролю цієї політики. Свідченням суттєвого впливу, зокрема, можуть бути (п. 3 П(С)БО 12):

1) володіння 20 % або більше акцій (статутного капіталу) підприємства;

2) представництво в раді директорів або аналогічному керівному органі підприємства;

3) участь у прийнятті рішень;

4) взаємообмін управлінським персоналом;

5) забезпечення підприємства необхідною техніко-економічною інформацією.

Дочірнє підприємство – підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства (п. 4 П(С)БО 19).

Контроль – вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності (п. 4 П(С)БО 19).

Водночас не враховуються за методом участі в капіталі фінансові інвестиції, перераховані в п. 17 і п. 22 П(С)БО 12, а саме, коли:

– фінансові інвестиції (у тому числі в спільну діяльність) придбані й утримуються виключно для продажу протягом дванадцяти місяців з дати придбання (абз. "а" п. 17 П(С)БО 12, абз. "а" п. 22 П(С)БО 12);

– асоційоване, дочірнє або спільне підприємство ведуть діяльність в умовах, які обмежують його здатність передавати кошти інвестору протягом періоду, що перевищує дванадцять місяців (абз. "б" п. 17 П(С)БО 12, абз. "б" п. 22 П(С)БО 12).

При відображенні фінансової інвестиції за методом обліку участі в капіталі балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на суму, що є часткою інвестора в чистому прибутку (збитку) об'єкта інвестування за звітний період, із включенням цієї суми до складу доходу (збитків) від участі в капіталі. Одночасно балансова вартість фінансових інвестицій зменшується на суму визнаних дивідендів від об'єкта інвестування (п. 12 П(С)БО 12).

Приклад відображення таких дивідендів у бухгалтерському обліку наведено в додатку 2 до П(С)БО 12. Зокрема, з нього випливає, що на суму дивідендів, яка належить інвесторові в асоційованому (дочірньому) підприємстві, роблять кореспонденцію Дт 373 Кт 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі". Тобто доходи за цією операцією в інвестора не виникають.

Також на цю тему читайте матеріали видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 01-02 за 2017 рік):

"Виплата дивідендів: процедурні питання";

"Виплата дивідендів юридичним особам: облік у емітента".

1. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. П(С)БО 12 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Мінфіну від 26.04.2000 р. № 91.

3. П(С)БО 15 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290.

4. П(С)БО 19 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затверджене наказом Мінфіну від 07.07.99 р. № 163.

5. П(С)БО 21 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193.

6. П(С)БО 23 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін", затверджене наказом Мінфіну від 18.06.2001 р. № 303.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua