Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Профспілка на підприємстві: як створити
Влада Карпова, к. е. н., експертка, ЛІГА:ЗАКОН

Можливість створення профспілки на підприємстві передбачено законодавчими актами. Профспілки дають можливість оптимізувати оподаткування, тому вони вигідні й самому підприємству. У статті "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН" розповість про те, які дії потрібно здійснити для створення профспілки.

Основними документами, що регламентують порядок створення профспілок на підприємстві, є Закон № 4572 та Закон № 1045.

Професійний союз (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності (навчання).

Профспілка на підприємстві належить до первинної організації профспілки – добровільного об'єднання членів профспілки, які, як правило, працюють на одному підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності й виду господарювання або у фізичної особи, яка використовує найману працю, або забезпечують себе роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі (ст. 1 Закону № 1045).

Профспілки на підприємствах представляють інтереси своїх членів і захищають їхні трудові, соціально-економічні права та інтереси (ст. 37 Закону № 1045). Повноваження виборного органу первинної профспілкової організації (далі – профспілки) перелічено в ст. 38 Закону № 1045.

Профспілка є юридичною особою. Рекомендації щодо створення профспілки на підприємстві викладено в Примірному положенні. Профспілка утворюється за наявності не менше 3 осіб, які висловили бажання її створити (т. зв. ініціативної групи). Це повинні бути громадяни України, оскільки іноземні громадяни й особи без громадянства не можуть створювати профспілки, але можуть вступати до профспілки, якщо це передбачено їхніми статутами (ст. 6 Закону № 1045).

Рішення про створення профспілки приймається на установчих зборах осіб, які хочуть її створити. На цих зборах приймається статут профспілки, який повинен містити такі відомості (ст. 14 Закону № 1045):

1) статус і повна назва профспілки, її скорочена назва (за наявності), місцезнаходження її виборних органів (юридична адреса). Вимоги до написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу затверджено наказом Мін'юсту від 05.03.2012 р. № 368/5;

2) мета й завдання профспілки;

3) умови й порядок прийняття в члени профспілки та вибуття з неї;

4) права, обов'язки членів профспілки, умови, порядок і підстави виключення її членів;

5) територіальна, галузева чи фахова сфера діяльності;

6) організаційна структура профспілки, повноваження її організацій, виборних органів, порядок формування їх складу;

7) умови, строки, порядок скликання з'їздів, конференцій чи загальних зборів членів профспілки та порядок прийняття ними рішень;

8) порядок і строки звітності виборних органів профспілки перед її членами, порядок здійснення контролю за діяльністю виборних органів профспілки;

9) джерела надходження (формування) коштів профспілки й напрями їх використання (зокрема, розмір вступних внесків і щомісячних членських внесків);

10) порядок здійснення господарської діяльності, необхідної для виконання статутних завдань профспілки;

11) порядок внесення змін до статуту профспілки;

12) умови й порядок припинення діяльності профспілки та вирішення майнових питань.

Одночасно з цим приймається рішення про входження до певної профспілки (місцевої, обласної, регіональної тощо), про що повідомляють виборний орган відповідної територіальної організації профспілки, а там, де його немає, – центральний орган профспілки.

Профспілка набуває права юридичної особи з моменту затвердження статуту. Однак далі вона має легалізуватися шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу (ст. 16 Закону № 1045).

Для легалізації протягом 60 днів з дня утворення профспілки потрібно подати (надіслати поштовим відправленням) до реєстраційної служби територіального органу Міністерства юстиції такі документи (ч. 3 ст. 12 Закону № 4572):

1) заяву;

2) примірник протоколу установчих зборів, підписаний головуючим і секретарем зборів, який має містити такі відомості:

• дата й місце проведення установчих зборів;

• особи, які брали участь в установчих зборах (прізвище, ім'я та по батькові особи, дата народження із засвідченням цих даних особистим підписом);

• рішення про утворення профспілки із зазначенням мети (цілей) її діяльності;

• рішення про визначення найменування та за наявності – скороченого найменування профспілки;

• рішення про затвердження статуту профспілки;

• рішення про створення (обрання) керівника, органів управління профспілки відповідно до затвердженого статуту;

• рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти профспілку для здійснення реєстраційних дій;

• інші прийняті рішення щодо створення та/або діяльності профспілки;

3) статут (у двох примірниках);

4) відомості про виборні органи профспілки із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження керівника (голови) профкому, який, як правило, без довіреності представляє профспілку у взаємовідносинах профкому з іншими органами й організаціями, контактний номер телефону та інших засобів зв'язку;

5) заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи за формою № 1, затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 р. № 3178/5. Далі відомості, потрібні для проведення державної реєстрації юридичної особи, уповноважений орган Міністерства юстиції передає держреєстратору згідно з Порядком № 1302/5.

При відсутності підстав для відмови в реєстрації профспілкової організації Мін'юст у місячний строк (ч. 11 ст. 12 Закону № 4572):

1) приймає у формі наказу рішення про реєстрацію профспілки;

2) вносить до Реєстру громадських об'єднань відомості про зареєстроване громадське об'єднання (профспілку) і забезпечує внесення відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців відповідно до Порядку № 1212 та Порядку № 1302/5;

3) видає:

• виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб – підприємців;

• свідоцтво про легалізацію профспілки, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 24.09.2003 р. № 117/5;

• один примірник статуту з відміткою про реєстрацію.

У разі неподання документів для реєстрації протягом 60 днів з дня утворення така профспілка не вважатиметься утвореною (ч. 8 ст. 12 Закону № 4572).

Увага: якщо первинна організація приймає рішення щодо вступу до певної профспілки, вона вважається її організаційною ланкою. У цьому випадку їй не потрібно розробляти власний статут, легалізуватися в Міністерстві юстиції України й одержувати відповідне свідоцтво. Організаційні ланки профспілок набувають статус юридичної особи на підставі статуту зареєстрованої всеукраїнської профспілки або профспілки іншого статусу. Тоді первинна організація реєструється в регіональних органах юстиції на підставі статуту й свідоцтва вже наявної профспілки.

Вищим органом профспілки є профспілкові збори (конференція), на яких для ведення поточної роботи в період між профспілковими зборами обираються:

• профспілковий комітет і ревізійна комісія;

• у нечисленних профспілках, де не створюються виборні органи, – профспілковий організатор чи інший профспілковий представник (довірена особа), який діє в межах прав, наданих йому Законом № 1045 і статутом профспілки.

Примірний перелік постійних комісій профкому первинної профспілкової організації та примірні положення про постійні комісії профкому первинної профспілкової організації затверджено постановою президії ФПУ від 22.09.2005 р. № П-20-5.

Вступ до профспілки його члена здійснюється на підставі заяви. Членські профспілкові внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком із заробітної плати відповідно до заяви члена профспілки.

За наявності письмових заяв членів профспілки про утримання профспілкових внесків з їхньої заробітної плати профспілка укладає з роботодавцем договір про переказ на її рахунок профспілкових внесків із заробітної плати (за відсутності цієї норми в колективному договорі). Рекомендації щодо порядку сплати та обліку членських профспілкових внесків наведено в додатку до постанови президії ФПУ від 21.09.2006 р. № П-6-15.

Роботодавці зобов'язані відраховувати кошти профспілкам на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором і угодами, але не менше 0,3 % фонду оплати праці (ст. 44 Закону № 1045).

Майно профспілки є його колективною власністю. Від імені членів профспілки коштами, іншим майном профспілок розпоряджаються виборні органи профспілки (зокрема, профком). Кошти профспілки, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим профспілковими зборами (конференцією).

Профспілковий комітет обирає казначея, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність. Голова профкому й казначей на кожний календарний рік розраховують кошторис доходів і витрат профкому, що затверджується на засіданні профкому чи на профспілкових зборах.

Про облікові аспекти, які стосуються профспілок, довідайтеся з матеріалів видання "БУХГАЛТЕР&ЗАКОН":

"Профспілка на підприємстві: податковий облік" (№ 29 за 2015 рік);

"Профспілка на підприємстві: бухгалтерський облік" (№ 29 за 2015 рік).

1. ЦКУЦивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV.

2. Закон № 4572Закон України "Про громадські об'єднання" від 22.03.2012 р. № 4572-VI.

3. Закон № 1045Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" від 15.09.99 р. № 1045-XIV.

4. Порядок № 1302/5 – Порядок передачі даних про юридичних осіб, зареєстрованих (легалізованих) відповідно до частини четвертої статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців", затверджений наказом Міністерства юстиції України від 01.07.2013 р. № 1302/5.

5. Порядок № 1212 – Порядок ведення Реєстру громадських об'єднань та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затверджений постановою КМУ від 19.12.2012 р. № 1212.

6. Примірне положення – Примірне положення про первинну профспілкову організацію – організаційну ланку членської організації Федерації профспілок України, затверджене постановою президії Ради Федерації професійних спілок України від 15.11.2000 р. № П-30-7.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua