Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Бухгалтерська довідка: правила складання
Влада Карпова, к. е. н., експертка, ЛІГА:ЗАКОН

Бухгалтерська довідка використовується для різних цілей, у тому числі й для податкового обліку. І оскільки вона є первинним документом, під час її складання важливо дотриматися всіх необхідних правил. Про них розповість видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН.

В яких випадках використовують бухгалтерську довідку

Бухгалтерська довідка може використовуватися для різних цілей у бухгалтерському та податковому обліку. По суті, це документ, що підтверджує факт здійснення операцій або проведення розрахунків у всіх випадках, коли інші первинні документи для цих цілей використовуватися не можуть.

Приміром, у листі Мінфіну від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705 зазначалося, що для визнання витрат, щодо яких на момент складання фінансової звітності не отримано первинні документи від контрагентів, відповідальна особа складає та передає до бухгалтерської служби документ (наприклад, бухгалтерську довідку) із зазначенням розрахункової суми витрат.

Бухгалтерська довідка використовується і при виправленні помилок способом "сторно", що випливає з п. 4.3 Положення № 88. Мінфін у листі від 23.02.2010 р. № 31-34000-20-10/3939 відмітив, що дані про виправлення помилок минулих років, оформлених бухгалтерською довідкою, записуються до регістрів бухгалтерського обліку в місяці її складання (докладніше про це див. статті "Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку", "Ретроспективний і перспективний способи виправлення помилок на прикладах" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 36 за 2016 рік)).

До найпоширеніших ситуацій застосування бухгалтерської довідки можна віднести такі (див. таблицю 1).

Таблиця 1

№ з/п

Випадки використання бухгалтерської довідки

Нормативний документ

1. Необоротні активи

1

Розрахунок сум амортизації необоротних активів

П(С)БО 7, П(С)БО 8

2

Обставини, на підставі які витрати, пов'язані з поліпшенням основних засобів (модернізація, модифікація, добудування, дообладнання, реконструкція тощо) чи ремонтом або включені до первісної вартості об'єкта основних засобів, або кваліфіковані як витрати звітного періоду

п. п. 14, 15 П(С)БО 7

3

Розрахунок індексу переоцінки необоротних активів і суми уцінки (дооцінки)

п. п. 16 – 20 П(С)БО 7, п. п. п. 19 – 23 П(С)БО 8

4

Розподіл сум дооцінки при вибутті раніше переоцінюваних об'єктів необоротних активів

п. 21 П(С)БО 7, п. 24 П(С)БО 8

2. Інвестиційна нерухомість

5

Порядок визначення справедливої вартості при обліку за методом справедливої вартості

п. п. 16 – 17, 19 – 21 П(С)БО 32

6

Розрахунок амортизації інвестиційної нерухомості при обліку за методом первісної вартості

п. п. 16, 18 П(С)БО 32

3. Фінансові інвестиції

7

Нарахування амортизації премії (дисконту) при обліку фінансової інвестиції методом ефективної ставки відсотка

п. 10 П(С)БО 12, п. 30.2 П(С)БО 13

8

Розрахунок суми інвестиції при використанні методу участі в капіталі

п. п. 11 – 14 П(С)БО 12 

9

Розрахунок сум відсотків і доходу від фінансових інвестицій

П(С)БО 12, П(С)БО 13

4. Запаси

10

Порядок розподілу сум транспортно-заготівельних витрат у ситуації, коли їх ураховують на окремому субрахунку

п. 9 П(С)БО 9 

11

Розрахунок суми вибулих запасів при використанні методів середньозваженої собівартості, нормативних витрат, ціни продажу

п. п. 16, 18, 19, 21, 22 П(С)БО 9

12

Визначення чистої вартості реалізації запасів, якщо облік ведуть виходячи з цієї вартості

п. 24 – 28 П(С)БО 9 

13

Вартість товарно-матеріальних активів, які отримані при ліквідації об'єкта основних засобів

п. 44 Методрекомендацій № 561, п. 2.12 Методрекомендацій № 2

5. Сумнівна й безнадійна дебіторська заборгованість

14

Розрахунок суми резерву сумнівних боргів

п. п. 8, 9 П(С)БО 10

15

Розрахунок нинішньої вартості довгострокової дебіторської заборгованості

п. 12 П(С)БО 10 

16

Розрахунок суми списання безнадійної дебіторської заборгованості

П(С)БО 10 

6. Зобов'язання

17

Розрахунок нинішньої вартості довгострокових зобов'язань

п. 10 П(С)БО 11  

18

Розрахунок суми забезпечень, у тому числі на оплату відпусток

п. п. 13 – 18 П(С)БО 11 

19

Визначення суми списання безнадійної кредиторської заборгованості

П(С)БО 11 

7. Фінансові зобов'язання

20

Нарахування амортизації премії (дисконту) при обліку фінансового зобов'язання за методом ефективної ставки відсотка

П(С)БО 12, П(С)БО 13

21

Порядок розрахунку відсотків за кредитними операціями та їх віднесення до собівартості кваліфікаційних активів

П(С)БО 31 

8. Оренда

22

Підтвердження критеріїв, за якими оренда класифікується як фінансова

п. 4 П(С)БО 14  

23

Розрахунок нинішньої вартості мінімальних орендних платежів та інших платежів, пов'язаних з фінансовою орендою

п. 5 П(С)БО 14 

24

Порядок розрахунку амортизації інших необоротних матеріальних активів, створених на суму поліпшень, проведених орендарем

п. 8 П(С)БО 14 

9. Доходи

25

Порядок оцінки ступеня завершеності операції щодо надання послуг з метою визначення доходу

п. 11 П(С)БО 15  

26

Розрахунок відсотків, дивідендів, роялті, належних до одержання з метою відображення їх у бухгалтерському обліку

п. 20 П(С)БО 15 

27

Розрахунок суми списання цільового фінансування

п. п. 16 – 18 П(С)БО 15 

28

Розрахунок курсових різниць

П(С)БО 21 

10. Витрати

29

Розрахунок суми розподілу загальновиробничих витрат

п. 16 П(С)БО 16 

30

Розрахунок роялті, що підлягають виплаті, з метою відображення їх у бухгалтерському обліку

П(С)БО 16 

31

Розрахунок курсових різниць

П(С)БО 21 

За допомогою бухгалтерської довідки підтверджують також розрахунки сум:

– дивідендів, що підлягають виплаті учасникам та акціонерам;

– аліментів, що утримуються із зарплати працівників;

– середньої заробітної плати для різних випадків (відпускні, лікарняні, відрядні тощо).

Бухгалтерська довідка використовується і для цілей податкового обліку, зокрема, для підтвердження розрахунку будь-яких податкових платежів. Активно застосовується бухгалтерська довідка в обліку з ПДВ (див. листи ДФСУ від 11.02.2016 р. № 2875/6/99-99-19-03-02-15, від 09.06.2016 р. № 12799/6/99-99-15-03-02-15, від 22.07.2016 р. № 15911/6/99-99-15-03-02-15).

Крім того, бухгалтерські довідки використовують як підтвердний документ під час вирішення судових спорів (див., приміром, ухвалу ВАСУ від 21.04.2015 р. № К/800/61478/14).

Формат бухгалтерської довідки

У тих випадках, коли бухгалтерська довідка фіксує і підтверджує господарські операції, вона має статус первинного документа. Це підтвердив і Мінфін у листах від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823, від 22.04.2016 р. № 31-11410-06-5/11705.

Відповідно, у такому випадку бухгалтерська довідка повинна містити всі обов'язкові реквізити первинного документа, перераховані в ч. 2 ст. 9 Закону про бухоблік та п. 2.4 Положення № 88, зокрема, такі:

– назву документа (бухгалтерська довідка);

– дату та місце складання;

– назву підприємства, від імені якого складено документ;

– зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

– посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

–  особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону № 852, чи інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Форму бухгалтерської довідки наведено в додатку до Методрекомендацій № 356. Між тим Методрекомандації № 356 не є нормативним документом, тому наведену там форму при необхідності можна підкоригувати, зокрема, має сенс її доповнити таким обов'язковим реквізитом, як "назва підприємства, від імені якого складено документ".

Оскільки бухгалтерську довідку оформлюють не лише для виправлення помилок, її зміст і форма залежатимуть, насамперед, від тих цілей, для яких її складають (див. статтю "Практичні приклади складання бухгалтерської довідки" видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН (№ 41 за 2016 рік)).

1. ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

2. Закон про бухоблікЗакон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV.

3. Закон № 852Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 р. № 852-IV.

4. Положення № 88 – Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом Мінфіну від 24.05.95 р. № 88.

5. П(С)БО 7 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

6. П(С)БО 8 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затверджене наказом Мінфіну від 18.10.99 р. № 242.

7. П(С)БО 9 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Мінфіну від 20.10.99 р. № 246.

8. П(С)БО 10 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Мінфіну від 08.10.99 р. № 237.

9. П(С)БО 11 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затверджене наказом Мінфіну від 31.01.2000 р. № 20.

10. П(С)БО 12 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затверджене наказом Мінфіну від 26.04.2000 р. № 91.

11. П(С)БО 13 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти", затверджене наказом Мінфіну від 30.11.2001 р. № 559.

12. П(С)БО 14 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затверджене наказом Мінфіну від 28.07.2000 р. № 181.

13. П(С)БО 15 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затверджене наказом Мінфіну від 29.11.99 р. № 290.

14. П(С)БО 16 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Мінфіну від 31.12.99 р. № 318.

15. П(С)БО 21 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затверджене наказом Мінфіну від 10.08.2000 р. № 193.

16. П(С)БО 31 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затверджене наказом Мінфіну від 28.04.2006 р. № 415.

17. П(С)БО 32 – Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість", затверджене наказом Мінфіну від 02.07.2007 р. № 779.

18. Методрекомендації № 356 – Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356.

19. Методрекомендації № 561 – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

20. Методрекомендації № 2 – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Мінфіну від 10.01.2007 р. № 2.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua