Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Ліквідація ТОВ за рішенням засновників: як оформити
Влада Карпова, к. е. н., експерт, ЛІГА:ЗАКОН

"Коронавірусна" пандемія спричинила економічний спад, який можуть пережити далеко не всі підприємства. Ті, кому не пощастило, змушені зачинитися. І тоді виникають питання, пов'язані з організацією цього процесу. У статті розповімо, як правильно оформити рішення засновників про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ).

Хто приймає рішення про ліквідацію ТОВ

Порядок ліквідації ТОВ регламентує Закон № 2275. Зокрема, ч. 1 ст. 48 Закону № 2275 передбачено, що ТОВ припиняється в результаті передання всього свого майна, усіх прав та обов'язків іншим господарським товариствам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

Згідно із ч. 2 ст. 48 Закону № 2275 добровільне припинення ТОВ здійснюється за рішенням загальних зборів учасників у порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог, визначених законодавством. Отже, на загальних зборах засновників приймають рішення про ліквідацію ТОВ, яке оформлюють протоколом (п. 13 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275).

За нормами ч. 1 ст. 31 Закону № 2275 загальні збори учасників скликають у випадках, передбачених цим Законом або статутом ТОВ, а також:

1) з ініціативи виконавчого органу ТОВ;

2) на вимогу наглядової ради ТОВ;

3) на вимогу учасника або учасників ТОВ, які на день подання вимоги в сукупності володіють 10 % або більше відсотками статутного капіталу ТОВ.

Якщо вартість чистих активів ТОВ знизилася більше як на 50 % порівняно із цим показником станом на кінець попереднього року, виконавчий орган ТОВ скликає загальні збори учасників, які мають відбутися протягом 60 днів із дня такого зниження. До порядку денного таких загальних зборів учасників уносять питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану ТОВ, про зменшення статутного капіталу ТОВ або про ліквідацію ТОВ (ч. 3 ст. 31 Закону № 2275).

Причому за недотримання цих вимог у ч. 4 ст. 31 Закону № 2275 передбачено сувору відповідальність. Зокрема, там установлено, що в разі порушення цього обов'язку та визнання ТОВ банкрутом до закінчення трирічного строку з дня зниження вартості чистих активів, передбаченого ч. 3 ст. 31 Закону № 2275, члени виконавчого органу солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями ТОВ. Члени виконавчого органу, які доведуть, що не знали й не мали знати про таке зниження вартості чистих активів ТОВ або голосували за рішення про скликання загальних зборів учасників у зв'язку зі зниженням вартості чистих активів ТОВ, звільняються від відповідальності за порушення цього обов'язку.

Субсидіарною є додаткова відповідальність іншої особи, яка не є боржником. До пред'явлення вимоги особі, яка несе субсидіарну відповідальність, кредитор повинен пред'явити вимогу до основного боржника. Якщо основний боржник відмовився задовольнити вимогу кредитора або кредитор не одержав від нього в розумний строк відповіді на пред'явлену вимогу, кредитор може пред'явити вимогу в повному обсязі до особи, яка несе субсидіарну відповідальність (ч. 2 ст. 619 ЦКУ). Отже, якщо члени виконавчого органу ТОВ порушать установлені вимоги, вони особисто (своїм майном) відповідатимуть за зобов'язаннями ТОВ, які не може погасити саме ТОВ.

Порядок скликання загальних зборів учасників ТОВ

Загальні збори учасників скликає виконавчий орган ТОВ. Статутом ТОВ може бути визначено інший орган, уповноважений на скликання загальних зборів учасників (ч. 1 ст. 32 Закону № 2275).

Виконавчий орган ТОВ скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику ТОВ (ч. 2 ст. 32 Закону № 2275). Це повідомлення надсилають поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом ТОВ може бути встановлено інший спосіб повідомлення (ч. 4 ст. 32 Закону № 2275).

У повідомленні про загальні збори учасників зазначають (ч. 5 ст. 32 Закону № 2275):

– дату,

– час,

– місце проведення,

– порядок денний.

Візьміть до відома: виконавчий орган ТОВ зобов'язаний повідомити учасників ТОВ не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом ТОВ (ч. 3 ст. 32 Закону № 2275).

Процедура проведення загальних зборів учасників

Загальні збори учасників проводять у порядку, установленому Законом № 2275 і статутом ТОВ (ч. 1 ст. 33 Закону № 2275). Учасники ТОВ беруть участь у загальних зборах учасників особисто або через своїх представників (ч. 2 ст. 33 Закону № 2275).

Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників ТОВ в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть бути проведені в режимі відеоконференції, що дає змогу бачити й чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно (ч. 3 ст. 33 Закону № 2275). На загальних зборах учасників ведуть протокол, у якому фіксують перебіг загальних зборів учасників й ухвалені рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник ТОВ, який узяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол.

Загальні збори учасників проводять за місцезнаходженням ТОВ, якщо інше не встановлено статутом ТОВ. Проведення загальних зборів за межами території України допускається лише за одностайною письмовою згодою всіх учасників ТОВ (ч. 7 ст. 33 Закону № 2275).

Рішення з питань, передбачених, зокрема, п. 13 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275 (щодо ліквідації ТОВ), приймають три чверті голосів усіх учасників ТОВ, які мають право голосу з відповідних питань (ч. 2 ст. 34 Закону № 2275).

Статутом ТОВ може бути встановлено іншу кількість голосів учасників ТОВ (але не менше ніж більшість голосів), необхідну для ухвалення рішень із питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Закону приймають одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких узяли участь усі учасники ТОВ (ч. 5 ст. 34 Закону № 2275).

Нюанс: учасник ТОВ може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного в письмовій формі (заочне голосування). Справжність підпису учасника ТОВ на такому документі засвідчують нотаріально (ч. 1 ст. 35 Закону № 2275).

Голос учасника ТОВ зараховують до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дає змогу визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучають до протоколу загальних зборів учасників, і він зберігається разом із ним (ч. 2 ст. 35 Закону № 2275).

За нормами ч. 1 та п. 4 ч. 2 ст. 36 Закону № 2275 рішення про ліквідацію ТОВ може бути ухвалено шляхом опитування (якщо інше не встановлено статутом ТОВ).

Ініціатором проведення опитування може бути будь-який учасник ТОВ або виконавчий орган, якщо інше не встановлено статутом ТОВ (ч. 4 ст. 36 Закону № 2275). Ініціатор опитування надсилає всім учасникам ТОВ відповідний запит із проєктом рішення із запропонованого питання (питань). У такому запиті зазначають адресу, на яку учасники ТОВ мають надіслати свою відповідь й ухвалені рішення, і строк, протягом якого вони мають це зробити. Надсилання учасникам запитів може бути здійснено із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом ТОВ (ч. 5 ст. 36 Закону № 2275).

У разі згоди із запропонованим рішенням учасник ТОВ підписує проєкт рішення й надсилає його ініціатору протягом 15 днів із дня отримання запиту, якщо інше не встановлено статутом ТОВ. Згода учасника ТОВ з ухваленим рішенням має бути безумовною. Надсилання учасником згоди з ухваленим рішенням може бути здійснено із застосуванням засобів електронних комунікацій, визначених статутом ТОВ (ч. 6 ст. 36 Закону № 2275).

Статутом ТОВ можуть бути передбачені вимоги до засвідчення волевиявлення учасників під час опитування, у тому числі необхідність нотаріального засвідчення справжності підпису учасника ТОВ (ч. 7 ст. 36 Закону № 2275).

Ініціатор опитування зобов'язаний викласти ухвалене рішення в письмовій формі, додати до нього копії відповідей усіх учасників ТОВ і надіслати всім учасникам ТОВ у порядку, установленому для надіслання запитів, протягом 10 днів із дати завершення строку на прийняття ним відповідей від учасників ТОВ. Ініціатор опитування передає виконавчому органу ТОВ підписані письмові рішення, отримані від учасників ТОВ, що скріплюються, зберігаються разом і набувають статусу протоколу. Рішення, ухвалене шляхом опитування, також може бути оформлено у вигляді єдиного письмового документа, підписаного всіма учасниками ТОВ (ч. 8 ст. 36 Закону № 2275).

Відповіді, отримані після закінчення встановленого строку, або такі, зміст яких не дає змоги встановити волевиявлення учасника ТОВ щодо порушеного ініціатором питання, не враховують під час підрахунку результатів голосування з такого питання (ч. 9 ст. 36 Закону № 2275).

Рішення, ухвалене шляхом опитування, уважають прийнятим, якщо за нього проголосували всі учасники ТОВ. Якщо інше не встановлено статутом ТОВ, датою ухвалення рішення вважають останній день строку, протягом якого учасники мали надіслати свої відповіді ініціатору письмового рішення (ч. 10 ст. 36 Закону № 2275).

Інші питання процедури проведення опитування можуть бути визначені статутом ТОВ (ч. 11 ст. 36 Закону № 2275).

У ТОВ, яке має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, ухвалює такий учасник ТОВ одноособово, і його оформлюють письмовим рішенням такого учасника (ч. 1 ст. 37 Закону № 2275).

Як оформити рішення про ліквідацію ТОВ

Рішення про ліквідацію ТОВ має бути викладено державною мовою й додатково, за бажанням заявника, – іншою мовою (п. 1 ч. 1 ст. 15 Закону № 755). При цьому рішення про припинення юридичної особи має містити такі відомості (п. 7 ч. 1 ст. 15 Закону № 755):

– відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора,

– реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію й номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією й номером паспорта),

– порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше ніж два й більше як шість місяців із дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи (ч. 5 ст. 105 ЦКУ).

Також на цю тему читайте статті:

 "Ліквідація ТОВ за рішенням засновників: ліквідаційна комісія";

"Ліквідація ТОВ за рішенням засновників: реєстраційні дії щодо припинення";

"Ліквідація ТОВ за рішенням засновників: особливості бухгалтерського обліку";

"Ліквідація ТОВ за рішенням засновників: розрахунок із засновниками";

"Ліквідація ТОВ за рішенням засновників: зняття з реєстрації в податковому органі";

"Ліквідація ТОВ за рішенням засновників: особливості зняття з обліку щодо окремих податків".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2020

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua