Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Дивіденди в ТОВ: правові аспекти
Влада Карпова, к. е. н., експертка, ЛІГА:ЗАКОН

Процедуру виплати дивідендів у товаристві з обмеженою відповідальністю (ТОВ) регламентує Закон № 2275. Цей Закон діє понад два роки, і більшість суб'єктів господарювання ознайомилася з "дивідендними" процедурами. Проте інколи у практиків усе-таки виникають питання щодо виплати дивідендів, на які відповімо у статті.

Що зараховують до дивідендів

У Законі № 2275 немає окремого визначення терміна "дивіденди", тому залишається оперувати загальними поняттями.

У бухгалтерському обліку під дивідендами розуміють частину чистого прибутку, розподілену між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства (п. 4 НП(С)БО 15).

Для цілей оподаткування визначення терміна "дивіденди" містить пп. 14.1.49 ПКУ. Згідно з указаною нормою дивіденди – це платіж, що здійснює юридична особа, у тому числі емітент корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів, на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку.

Процедура прийняття рішення про виплату дивідендів

Процедуру прийняття рішення про виплату дивідендів у ТОВ викладено в Законі № 2275. Зокрема, у п. 12 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275 указано, що рішення про розподіл чистого прибутку товариства та про виплату дивідендів приймають загальні збори учасників.

Річні загальні збори учасників скликають протягом шести місяців наступного за звітним року, якщо інше не встановлено законом. До порядку денного річних загальних зборів учасників обов'язково вносять питання про розподіл чистого прибутку товариства, про виплату дивідендів та їх розмір (ч. 2 ст. 31 Закону № 2275).

Виконавчий орган товариства скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства (ч. 2 ст. 32 Закону № 2275). Таке повідомлення надсилають не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлено статутом товариства (ч. 3 ст. 32 Закону № 2275). Повідомлення надсилають поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлено інший спосіб повідомлення (ч. 4 ст. 32 Закону № 2275). У повідомленні про загальні збори учасників зазначають дату, час, місце проведення, порядок денний (ч. 5 ст. 32 Закону № 2275).

Загальні збори учасників передбачають спільну присутність учасників товариства в одному місці для обговорення питань порядку денного або можуть бути проведені в режимі відеоконференції, що дає змогу бачити та чути всіх учасників загальних зборів учасників одночасно (ч. 3 ст. 33 Закону № 2275). На загальних зборах учасників ведуть протокол, у якому фіксують перебіг загальних зборів учасників і прийняті рішення. Протокол підписує голова загальних зборів учасників або інша уповноважена зборами особа. Кожен учасник товариства, який узяв участь у загальних зборах учасників, може підписати протокол (ч. 4 ст. 33 Закону № 2275).

Рішення загальних зборів у частині виплати дивідендів приймають більшістю голосів усіх учасників ТОВ, які мають право голосу (ч. 4 ст. 34 Закону № 2275).

Законом № 2275 передбачено можливість прийняття рішення учасником, крім звичайного голосування, шляхом заочного голосування (ст. 35 Закону № 2275) або шляхом опитування (ст. 36 Закону № 2275).

Право на отримання дивідендів мають особи, які були учасниками ТОВ на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток (ч. 1 ст. 26 Закону № 2275).

Виплату дивідендів здійснюють у строк, що не перевищує шести місяців із дня прийняття рішення про їх виплату, якщо інший строк не встановлено статутом товариства або рішенням загальних зборів учасників (ч. 4 ст. 26 Закону № 2275).

"Маніпуляції" з даними балансу з метою здійснення неправомірних виплат дивідендів учасникам ТОВ загрожують серйозними наслідками для посадових осіб ТОВ (зокрема, для директора й головного бухгалтера).

Так, посадові особи ТОВ, винні у введенні в оману учасників товариства щодо його фінансового стану, зокрема шляхом подання (включення) недостовірної інформації до документів ТОВ, що призвело до здійснення неправомірних виплат, несуть разом з учасниками солідарну відповідальність за зобов'язаннями щодо повернення виплат ТОВ (ч. 5 ст. 26 Закону № 2275).

Нагадаємо, що в разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо (ч. 1 ст. 543 ЦКУ).

Зважаючи на це, посадовим особам ТОВ варто проявляти уважність у питаннях виплати дивідендів учасникам ТОВ.

Обмеження для виплати дивідендів

У ст. 27 Закону № 2275 указано випадки, за яких виплату дивідендів обмежують. Зокрема, ТОВ не має права приймати рішення про виплату дивідендів або виплачувати дивіденди, якщо:

1) ТОВ не здійснило розрахунків з учасниками ТОВ у зв'язку з припиненням їх участі в ТОВ або з правонаступниками учасників ТОВ відповідно до Закону № 2275;

2) майна ТОВ недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або буде недостатньо внаслідок прийняття рішення про виплату дивідендів чи здійснення виплати.

Статутом ТОВ можуть бути додатково передбачені інші умови, за яких загальні збори учасників не можуть приймати рішення про виплату дивідендів чи за яких дивіденди не можуть бути виплачені (ч. 2 ст. 27 Закону № 2275).

ТОВ не має права виплачувати дивіденди учаснику, який повністю або частково не вніс свій вклад (ч. 3 ст. 27 Закону № 2275).

Є також обмеження для виплати дивідендів, передбачені в інших нормативних документах, зокрема стосовно майна, що перебуває в податковій заставі (п. 92.1 ПКУ) або адміністративному арешті (ст. 94 ПКУ), чи коли ТОВ перебуває в процесі банкрутства (ч. 5 ст. 44 Кодексу про банкрутство).

Порядок розрахунку дивідендів

За нормами ч. 1 ст. 26 Закону № 2275 виплату дивідендів здійснюють за рахунок чистого прибутку товариства особам, які були учасниками товариства на день прийняття рішення про виплату дивідендів, пропорційно до розміру їхніх часток.

Те, що дивіденди розраховують виходячи із чистого бухгалтерського прибутку, підтверджують й офіційні органи. Контролери також не заперечують проти того, що дивіденди може бути виплачено за звітний рік і за наявності непокритого збитку за минулі роки, а також у разі, якщо немає прибутку, що підлягає оподаткуванню (див. ІПК ДФСУ від 26.03.2018 р. № 1221/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, ІПК ГУ ДФС у м. Києві від 28.05.2019 р. № 2419/ІПК/26-15-12-03-11, ІПК ГУ ДПС у Харківській області від 05.08.2020 р. № 3190/ІПК/20-40-04-04-10).

Крім чистого прибутку звітного року, ТОВ можуть розраховувати дивіденди також із нерозподіленого прибутку минулих років. Адже жодних обмежень щодо цього в нормативних актах не передбачено.

На практиці можлива ситуація, коли ТОВ за підсумками звітного року має бухгалтерський прибуток, але засновники не мають наміру спрямовувати його на виплату дивідендів. І тоді постає запитання: чи можна не виплачувати дивіденди?

Така можливість є, оскільки питання щодо розподілу чистого прибутку товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів у ТОВ належать до компетенції загальних зборів учасників (п. 12 ч. 2 ст. 30 Закону № 2275). Тому, якщо загальні збори учасників приймають рішення не виплачувати дивіденди, а спрямувати прибуток на інші цілі (наприклад, на створення резервного фонду), дивіденди не виплачують. На це звертають увагу й суди (див., зокрема, п. 3.1 Постанови № 4).

Дивіденди можуть бути виплачені за будь-який період, що є кратним кварталу, якщо інше не передбачено статутом (ч. 3 ст. 26 Закону № 2275). Тобто в статуті ТОВ можна передбачити, що дивіденди виплачують в інший період.

Форма виплати дивідендів

За нормами ч. 2 ст. 26 Закону № 2275 товариство виплачує дивіденди грошовими коштами, якщо інше не встановлено одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких узяли участь усі учасники товариства. При цьому ТОВ можуть виплачувати дивіденди в безготівковому порядку або ж у готівковій формі.

Візьміть до відома: під час виплати дивідендів у готівковій формі необхідно дотримуватися обмежень, передбачених у п. 6 Положення № 148. Зокрема, суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою – у розмірі до 10000 грн включно;

2) з фізичними особами – у розмірі до 50000 грн включно.

На необхідність дотримання цих обмежень під час виплати дивідендів звертають увагу й податківці (див. роз'яснення з категорії 109.13 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)).

Загальні збори учасників, у яких брали участь усі учасники товариства, можуть прийняти одностайне рішення про виплату дивідендів також у натуральній формі або ж про реінвестицію дивідендів у статутний капітал.

На практиці під час виплати дивідендів у натуральній формі зазвичай їх нараховують у грошовій формі. А потім з особою, якій виплачують дивіденди, оформлюють договір купівлі-продажу товарів, необоротних активів і здійснюють взаємозарахування за зобов'язаннями (ст. 601 ЦКУ). У таких випадках розрахунок за відвантажені товари чи необоротні активи все одно не проводять у грошовій формі.

Водночас потрібно врахувати, що платники єдиного податку не мають права виплачувати дивіденди в негрошовій формі, оскільки їм дозволено здійснювати розрахунки за відвантажені товари лише у грошовій формі (п. 291.6 ПКУ). Та й представники податкових органів не дозволяють платникам єдиного податку погашати заборгованість за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) в інший спосіб, ніж грошовий, зокрема й зарахуванням (див. роз'яснення з категорії 108.01.01 розділу "Запитання – відповіді з Бази знань" ЗІР (zir.tax.gov.ua)). Тому платникам єдиного податку від виплати дивідендів у негрошовій формі краще утриматися або ж отримати індивідуальну податкову консультацію на підставі ст. 52 ПКУ.

Наслідки невиплати дивідендів

Невиплата дивідендів у строки, визначені законом або установчими документами юридичної особи, є порушенням грошового зобов'язання, у зв'язку із чим настають правові наслідки, передбачені ч. 2 ст. 625 ЦКУ (п. 3.4 Постанови № 4). Тобто особа, якій не було виплачено дивіденди, може вимагати стягнення суми боргу з урахуванням установленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3 % річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлено договором або законом.

До того ж це може бути перешкодою для нарахування наступних дивідендів згідно з пп. 2 ч. 1 ст. 27 Закону № 2275 (майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав).

Також на цю тему читайте статті:

"Дивіденди в АТ: правові аспекти";

"Дивіденди учасникам-резидентам: бухгалтерський облік";

"Дивіденди учасникам-резидентам: податковий облік";

"Дивіденди учасникам-нерезидентам: бухгалтерський облік";

"Дивіденди учасникам-нерезидентам: податковий облік";

"Виплата дивідендів за минулі роки: нюанси відображення у звітному році";

"Дивіденди, отримані інвестором від резидента: бухгалтерський і податковий облік";

"Дивіденди, отримані інвестором від нерезидента: бухгалтерський і податковий облік".

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua