Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Гранти в бюджетній установі: облік "натуральної" допомоги
Роман Карп'юк, експерт, ЛІГА:ЗАКОН

Продовжуючи тематику, розпочату в статті "Гранти в бюджетній установі: облік грошової допомоги", озвучимо специфіку отримання грантів, виражених у натуральній формі.

"Натуральні" гранти як об'єкт обліку

Спершу нагадаємо, що зазвичай грантом називають безповоротну цільову виплату фізичним і юридичним особам (донорам) грошової суми або дарування майна (здебільшого з власних коштів і майна) громадянами та юридичними особами, у тому числі іноземцями, а також міжнародними організаціями (реципієнтами), для проведення наукових досліджень, упровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій, ужиття заходів екологічної безпеки та ліквідації наслідків екологічних катастроф, виконання творчих робіт, видання творів художньої, наукової, освітньої, образотворчої, медичної та іншої літератури тощо.

Зважаючи на те, що отримання грантів відбувається у бюджетній сфері, потрібно врахувати такі особливості.

По-перше, ч. 4 ст. 13 БКУ передбачає зарахування грантів до першої підгрупи другої групи власних надходжень. Останні, звісно, є складовою частиною спеціального фонду бюджету.

Гранти можуть бути витрачені на цілі основної діяльності бюджетної установи, проте якщо такі виплати мають цільове призначення, то витрачати їх потрібно саме на цілі, визначені грантодавцем.

По-друге, гранти слід відображати за кодом класифікації доходів бюджету 25020100 "Благодійні внески, гранти та дарунки".

По-третє, у разі проведення операцій в натуральній формі необхідно внести зміни до кошторису за спецфондом за відповідними підгрупами власних надходжень та відповідних видатків шляхом збільшення планових показників з урахуванням фактичного обсягу цих операцій за умови відсутності або перевищення таких планових показників.

Під час внесення змін до кошторису слід керуватися вимогами Порядку № 228.

Для цього необхідно подати розпоряднику вищого рівня, зокрема (п. 49 Порядку № 228):

• довідку про внесення змін до кошторису, затверджену керівником установи (додаток 11 до Інструкції № 57);

• зведення показників спеціального фонду кошторису (із зазначенням суми змін);

• зареєстровані та взяті на облік відповідним органом Казначейства копії затверджених довідок про зміни до кошторису за власними надходженнями (додаток 7 до Інструкції № 57).

По-четверте, не пізніше за останній робочий день звітного місяця до органу Казначейства потрібно подати Довідку про надходження у натуральній формі (додаток 37 до Порядку № 1407 (для держбюджету) або додаток 26 до Порядку № 938 (для місцевого бюджету)).

Бухгалтерський облік

Як і у випадку з грошовими грантами, вартість подарованого майна включають до складу доходів за необмінними операціями.

Нагадаємо: необмінною є господарська операція, яка не передбачає передання активів, послуг (робіт) в обмін на отриманий дохід або активи, але може передбачати виконання певних умов, тобто безоплатне отримання або передання активів (п. 4 розд. I НП(С)БОдс 124).

Дохід від необмінних операцій визнають одночасно з отриманням активів, тобто фактичні доходи визнають у момент зарахування внесків на спеціальний реєстраційний рахунок чи внесення готівки в касу (пп. 3.4 розд. ІІ НП(С)БОдс 124).

Обліковують такі доходи на субрахунку 7511 "Доходи за необмінними операціями". При цьому рух грантових коштів обліковують на субрахунку 2313 "Реєстраційні рахунки". З метою деталізації інформації про той чи інший грант до цього субрахунку доцільно відкрити окремий аналітичний рахунок.

Відображення в обліку отримання та витрачання грантів у натуральній формі зафіксовано п. п. 5. 7 та 5.8 Типової кореспонденції № 1219.

Крім того, нагадаємо, що для відображення операцій з нарахування доходів спецфонду, зокрема в частині отриманих грантів, слід використовувати Меморіальний ордер № 14 "Накопичувальна відомість нарахування доходів спеціального фонду суб'єктів державного сектору", його форму передбачено Наказом № 755.

При цьому безоплатне надходження основних засобів та інших необоротних матеріальних активів слід оформлювати Актом приймання-передачі ОЗ, типову форму якого затверджено Наказом № 818.

Надалі на такі активи традиційно складають Акт введення в експлуатацію ОЗ, а також відкривають Інвентарну картку обліку об'єкта ОЗ. Типові форми цих документів також шукайте в Наказі № 818.

Крім необоротних активів бюджетна установа може отримати у вигляді гранту запаси. А оскільки затвердженої форми для оприбуткування таких активів немає, установа може скористатись самостійно розробленою формою.

У бухобліку озвучені активи оприбутковують на відповідних субрахунках: необоротні матеріальні активи – на субрахунках класу 10 "Основні засоби" та 11 "Інші необоротні матеріальні активи", запаси та МШП – відповідно, на субрахунках класу 15 "Виробничі запаси" та 1812 "Малоцінні та швидкозношувані предмети".

Водночас гранти, отримані у вигляді робіт або послуг, показують із застосуванням субрахунків витрат, зокрема 8013 (8113) "Матеріальні витрати", з одночасним зменшенням дебіторської заборгованості.

До речі, оформлення таких операцій бюджетна установа здійснює самостійно, адже типових форм для подібних операцій законодавство не передбачає. Для цього згодяться, наприклад, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), оформлені в довільної формі.

Для наочності розглянемо числовий приклад отримання гранту у вигляді ноутбука.

Умова:

Бюджетна установа (неплатник ПДВ) у вигляді гранту отримала ноутбук на загальну вартість 15000,00 грн.

Рішення:

Відображення вказаних операцій наведено в таблиці.

Таблиця

№ з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція субрахунків

Сума,
грн

Дебет

Кредит

1

Відображено отримання гранту у вигляді ноутбука

1014

2117

15000,00

2

Відображено зміни в капіталі

5411

5111

15000,00

3

Визнано дохід від безоплатно отриманого ноутбука

2313

7511

15000,00

4

Відображено касові видатки

2117

2313

15000,00

5

Нараховано амортизацію в наступному місяці після введення ноутбука в експлуатацію (умовно – 625,00 грн)

8114

1411

625,00

Корисними на цю тематику будуть, зокрема, такі публікації:

"Противірусна допомога: облік благодійництва в бюджетному медзакладі";

"Валютний грант у бюджетній звітності: чи показувати курсові різниці";

"Іноземна валюта в бюджетній установі: надходження валютних грантів".

1. БКУБюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI.

2. Порядок № 228 – Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений постановою Кабміну від 28.02.2002 р. № 228.

3. Інструкція № 57 – Інструкція про складання і виконання розпису Державного бюджету України, затверджена наказом Мінфіну від 28.01.2002 р. № 57.

4. НП(С)БОдс 124 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 "Доходи", затверджене наказом Мінфіну від 24.12.2010 р. № 1629.

5. Типова кореспонденція № 1219 – Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затверджена наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.

6. Наказ № 755наказ Мінфіну "Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та порядку їх складання" від 08.09.2017 р. № 755.

7. Порядок № 1407 – Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 р. № 1407.

8. Порядок № 938 – Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012 р. № 938.

9. Наказ № 818наказ Мінфіну "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання" від 13.09.2016 р. № 818.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua