Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Переоцінка основних засобів: відображення в бухгалтерському обліку
Влада Карпова, к. е. н., експертка, ЛІГА:ЗАКОН

У статті "Переоцінка необоротних активів: загальні моменти" ми розглянули випадки проведення переоцінки необоротних активів та інші пов'язані загальні моменти. Продовжуючи цю тему, у статті продемонструємо на ситуаційних прикладах порядок відображення результатів переоцінки в бухгалтерському обліку.

Переоцінка по кроках

Процедуру проведення переоцінки, враховуючи її складність, доцільно розглянути в розрізі окремих кроків (етапів).

Крок 1. Визначити справедливу вартість основних засобів на підставі звіту незалежного оцінювача (ст. 7 Закону № 2658). Водночас орієнтуватися потрібно на зазначену у звіті про незалежну оцінку вартість без ПДВ (див. лист НБУ від 11.02.2008 р. № 12-112/199-1485). На необхідність залучення незалежного оцінювача для переоцінки об'єктів основних засобів неодноразово звертали увагу й офіційні органи (див. листи Мінфіну від 26.03.2009 р. № 31-34010-10/23-1462/1846, Держкомпідприємництва від 13.10.2005 р. № 8950, від 10.11.2005 р. № 9911).

Крок 2. Розрахувати індекс переоцінки об'єкта основних засобів (Іпереоц):

Іпереоц = Вспр / Взалишк,

де Вспр – справедлива вартість об'єкта основних засобів, грн;

Взалишк – залишкова вартість об'єкта основних засобів на дату проведення переоцінки, грн.

Крок 3. Визначити переоцінену вартість основних засобів (Впереоц) і суму амортизації після переоцінки (Ампереоц):

Впереоц = Вперв х Іпереоц,

де Вперв – первісна вартість об'єкта основних засобів, грн.

Ампереоц = Амнар х Іпереоц,

де Амнар – сума нарахованої амортизації щодо об'єкта основних засобів на дату переоцінки, грн.

Крок 4. Відобразити результати переоцінки в бухгалтерському обліку такими проведеннями (див. додаток до Методрекомендацій № 561):

Таблиця 1

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

1

На суму дооцінки первісної вартості об'єкта основних засобів, якщо раніше проводили його уцінку та сума всіх проведених уцінок перевищує суму всіх проведених дооцінок (у межах суми такого перевищення):

1.1

на суму дооцінки первісної вартості об'єкта основних засобів

10

746

1.2

на суму дооцінки амортизації об'єкта основних засобів

10

131

2

На суму дооцінки в інших випадках:

2.1

на суму дооцінки первісної вартості об'єкта основних засобів

10

411

2.2

на суму дооцінки амортизації об'єкта основних засобів

411

131

3

На суму уцінки первісної вартості об'єкта основних засобів, якщо:

1) дооцінку об'єкта основних засобів раніше не проводили;

2) дооцінку проводили, але сума всіх проведених уцінок перевищує суму всіх проведених дооцінок (у межах суми такого перевищення*):

3.1

на суму уцінки первісної вартості об'єкта основних засобів

975

10

3.2

на суму уцінки амортизації об'єкта основних засобів

131

10

4

На суму уцінки в інших випадках:

4.1

на суму уцінки первісної вартості об'єкта основних засобів

411

10

4.2

на суму уцінки амортизації об'єкта основних засобів

131

10

* У ситуації, коли раніше проводили дооцінку об'єкта основних засобів, суму такого перевищення визначають зіставленням суми уцінки із залишком дооцінки щодо цього об'єкта, яка значиться на субрахунку 411.

До відома! Дооцінку об'єктів основних засобів із нульовою вартістю показують в обліку за особливим порядком. Відповідно до п. 17 НП(С)БО 7, "якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. При цьому для таких об'єктів, що продовжують використовуватися, обов'язково визначається ліквідаційна вартість".

Тобто щодо таких об'єктів у разі переоцінки амортизацію не коригують.

Якщо повністю замортизований об'єкт має ліквідаційну вартість, формально дооцінку проводять за стандартною процедурою. Тобто потрібно визначити індекс переоцінки діленням справедливої вартості об'єкта на його залишкову вартість (у цьому випадку вона дорівнює ліквідвартості). Потім цей індекс необхідно помножити на первісну вартість об'єкта й суму нарахованої амортизації.

Проте застосування такої процедури до повністю замортизованих об'єктів може призвести до неадекватних цифр у балансі. Для запобігання цьому можна використовувати інший альтернативний спосіб переоцінки, який випливає з аналогії з нормами, що встановлюють специфіку переоцінки об'єктів із нульовою залишковою вартістю.

У цьому випадку дооцінку замортизованих об'єктів із ліквідвартістю можна розрахувати так:

Дооцінка = Вспр - Вл,

де Вл – раніше встановлена ліквідаційна вартість об'єкта (до дати переоцінки), грн.

Списання дооцінки (уцінки) відображають кореспонденцією Дт 411 – Кт 44. Причому таке списання можна провести двома способами (п. 21 НП(С)БО 7, п. 38 Методрекомендацій № 561):

1) одноразово під час вибуття об'єктів основних засобів, які раніше було дооцінено;

2) з установленою періодичністю (щомісяця, щокварталу, раз на рік) у сумі, пропорційній до нарахування амортизації. У цьому разі під час вибуття об'єкта основних засобів списують залишок суми дооцінок.

Із субрахунку 411 списують не суму амортизації, а суму, пропорційну до нарахованої амортизації. І якщо первісна вартість об'єкта основних засобів надалі змінюється, пропорційно змінюється й сума списання дооцінки.

Обраний спосіб списання капіталу в дооцінках необхідно зазначити в положенні про облікову політику.

Переоцінка на ситуаційних прикладах

Ситуація 1. Дооцінка основних засобів, щодо яких раніше не проводили уцінку

Умова:

ТОВ "Златка" дооцінило об'єкт основних засобів (обладнання), справедлива вартість якого становить 10000 грн (без ПДВ), первісна вартість – 30000 грн, сума нарахованої амортизації – 25000 грн.

Рішення:

Індекс переоцінки в цьому разі дорівнює:

Іпереоц = 10000 грн / (30000 грн - 25000 грн) = 2.

Тоді переоцінена вартість обладнання становить:

30000 грн х 2 = 60000 грн (сума дооцінки – 30000 грн).

Сума амортизації після дооцінки:

25000 грн х 2 = 50000 грн (сума дооцінки – 25000 грн).

Залишкова вартість об'єкта основних засобів:

60000 грн - 50000 грн = 10000 грн, усього сума дооцінки: 30000 грн - 25000 грн = 5000 грн.

Отже, сума дооцінки залишкової вартості обладнання становить:

10000 грн - 5000 грн = 5000 грн.

ТОВ "Златка" покаже ці операції в бухгалтерському обліку так:

Таблиця 2

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Відображено дооцінку обладнання:

1.1

на суму дооцінки первісної вартості обладнання

104

411

30000,00

1.2

на суму дооцінки амортизації об'єкта основних засобів

411

131

25000,00

Ситуація 2. Уцінка основних засобів після проведення дооцінки

Умова:

ТОВ "Златка" після проведення дооцінки обладнання (див. приклад 1) ухвалило рішення про уцінку цього об'єкта. На цю дату переоцінена вартість об'єкта становила 60000 грн, сума нарахованої амортизації – 52000 грн, справедлива вартість обладнання дорівнювала 1000 грн (без ПДВ).

Рішення:

Індекс переоцінки в цьому разі становить:

Іпереоц = 1000 грн / (60000 грн - 52000 грн) = 0,125.

Переоцінена вартість обладнання після уцінки дорівнює:

60000 грн х 0,125 = 7500,00 грн (сума уцінки – 52500,00 грн).

Сума амортизації обладнання після уцінки:

52000 грн х 0,125 = 6500,00 грн (сума уцінки – 45500,00 грн).

Залишкова вартість обладнання:

7500,00 грн - 6500,00 грн = 1000 грн.

Сума уцінки залишкової вартості обладнання становитиме:

8000,00 грн - 1000,00 грн = 7000 грн. Тобто сума уцінки (52500,00 грн - 45500,00 грн = 7000 грн) перевищує суму раніше проведеної дооцінки (5000 грн) на 2000 грн.

Облік зазначених операцій наведено в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Дт

Кт

Сума, грн

1

Відображено уцінку обладнання:

1.1

на суму уцінки переоціненої вартості обладнання (у межах дооцінки)

411

104

5000,00

1.2

на суму уцінки переоціненої вартості обладнання (у сумі, яка перевищує суму раніше проведеної дооцінки)

975

104

2000,00*

1.3

на суму уцінки амортизації об'єкта основних засобів

131

104

45500,00

* Визначають як різницю між загальною сумою уцінки та сумою попередньої дооцінки: 7000,00 грн - 5000,00 грн = 2000,00 грн.

Ситуація 3. Дооцінка основних засобів із нульовою вартістю (без ліквідаційної вартості)

Умова:

ТОВ "Фортуна" дооцінює обладнання, використовуване в господарській діяльності, яке має 100%-й знос. Первісна вартість обладнання – 5000 грн, сума нарахованої амортизації – 5000 грн, ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Справедлива вартість на дату переоцінки становить 1000 грн, ліквідаційна вартість – 100 грн.

Рішення:

У цьому разі переоцінена вартість становить 6000 грн, дооцінку належить відобразити кореспонденцією Дт 104 – Кт 411 на суму 1000 грн.

Амортизації підлягає сума 900 грн = (6000 грн - 5000 грн - 100 грн).

Ситуація 4. Дооцінка основних засобів із нульовою вартістю (з ліквідаційною вартістю)

Умова:

ТОВ "Фортуна" дооцінює обладнання, використовуване в госпдіяльності, яке має 100%-й знос. Первісна вартість обладнання – 5000 грн, сума нарахованої амортизації – 4900 грн, ліквідаційна вартість 100 грн. Справедлива вартість обладнання на дату переоцінки становить 1000 грн, ліквідаційна вартість – 100 грн.

Рішення:

У цьому разі кореспонденцію Дт 104 – Кт 411 необхідно провести на суму 900 грн = 1000 грн - 100 грн.

Переоцінена вартість обладнання становить:

5000 грн + 900 грн = 5900 грн.

Надалі амортизації підлягає сума 900 грн = 5900 грн - 4900 грн - 100 грн.

Ситуація 5. Списання дооцінки з установленою періодичністю

Умова:

ТОВ "Златка" за прикладом 1 після дооцінки провело поліпшення об'єкта основних засобів і збільшило за рахунок цього переоцінену вартість на суму 5000 грн. Після поліпшення переоцінена вартість об'єкта основних засобів становить 65000,00 грн, сума нарахованої амортизації – 55000,00 грн, ліквідаційна – 0, строк експлуатації обладнання, який залишився, – 5 років, а сума дооцінки, що значиться на субрахунку 411, дорівнює 2500 грн. Амортизацію нараховують прямолінійним методом, і вона становить щомісяця 500,00 грн.

Рішення:

Після проведення поліпшення щомісяця потрібно списувати таку суму дооцінки:

500 грн / 10000 грн х 2500 грн = 125,00 грн.

На цю суму роблять проведення Дт 441 – Кт 44.

Також на цю тему читайте статті:

"Переоцінка активів: податковий облік";

"Переоцінка активів: ризики оптимізації";

"Переоцінка запасів: бухгалтерський облік".

1. Закон № 2658Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні" від 12.07.2001 р. № 2658-III.

2. НП(С)БО 7 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене наказом Мінфіну від 27.04.2000 р. № 92.

3. Методрекомендації № 561 – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

_____________________________________________
© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2021

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН обов'язкове.
Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН" заборонено.

Мати доступ до номерів і всіх статей видання Ви зможете за умови передплати на електронне видання БУХГАЛТЕР&ЗАКОН
Контакти редакції:
bz@ligazakon.ua